De overheid is als een parachute, hij werkt alleen als hij open is.

Lokaal sociaal Ooststellingwerf heeft geen uitputtend verkiezingsprogramma. We zijn geen toekomstvoorspellers. Bovendien moeten compromissen worden gesloten die eigen plannen doorkruisen. Ook ontstaan onvoorziene zaken waardoor punten uit een programma worden achterhaald. In principe willen we handelen naar bevind van zaken met een paar belangrijke punten waarvoor de partij zich uitermate sterk wil maken. Met als uitgangspunten: zelfstandig, zuinig, zorgvuldig en zorgzaam.

Zelfstandig, zuinig, zorgvuldig en zorgzaam!

Lokaal sociaal Ooststellingwerf is een lokale partij in Ooststellingwerf, die als speerpunt de zelfstandigheid van de gemeente hoog in het vaandel heeft staan. In zijn visie is er geen enkel steekhoudend, bewijsbaar argument voor een fusie met welke gemeente dan ook. Fusies mislukken vrijwel altijd, en leiden altijd tot fors hogere lasten van de inwoners. Niet doen dus!

Dat leidt tot het tweede uitgangspunt. De lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Dat, door in de eerste plaats doen wat wettelijk moet (en wat per se noodzakelijk is), daarna - als het financieel kan - dingen doen die goed zijn (ambities najagen), maar niet per se noodzakelijk. En ten derde, leuke dingen voor de mensen ondernemen. Zuinig zijn dus.

Openheid

Omdat de overheid (College van B&W) namens de inwoners het bestuur uitvoert, moet die als uitvoerend orgaan zorgvuldig opereren (transparant zijn, zijn oor te luister leggen bij de inwoners en besluiten kunnen uitleggen (open zijn)). Waarbij de Raad het besluitvormend orgaan is en controleur van het College, conform de wet en rechtvaardigheid. Daarbij vindt Lokaal sociaal Ooststellingwerf het dualisme leidend. Dus: de Raad de baas, het College uitvoerder.

Ten derde, moet de overheid naar de inwoners toe zorgzaam zijn. Ze opereren immers voor hen. Met de menselijke maat als leidraad en met het vertrouwen in de mensen. Daarom moet er een ombudsman komen.
Waar mogelijk staan de belangen van de inwoners voorop. Door sociale rechtvaardigheid te bevorderen, streven naar een veilige inclusieve leefomgeving, eenzaamheid en armoede bestrijden en passende, betaalbare woningen realiseren (voor de jeugd, alleengaanden, ouderen en gezinnen).

Waarop moet worden ingezet?

Lokaal sociaal Ooststellingwerf vindt dat wie goed voor zichzelf kan zorgen, dat ook gehouden is te doen. Maar voor iedereen die daartoe veel minder instaat is of dat niet kan, moet de gemeente in de bres springen. Niet alleen wat volgens de wet moet, maar ook - en vooral – vanuit een moreel ethische houding.

Lokaal sociaal Ooststellingwerf vindt dat de Gemeente voor verbinding moet zorgen tussen alle onderscheiden groepen, zoals ondernemers, verenigingen, belangenverenigingen, plaatselijke belangen, boeren en jeugd. En zoveel als mogelijk samen, met respect voor ieders eigen rol, de zaken aanpakken.

Economie

Lokaal sociaal Ooststellingwerf vindt dat de Gemeente zich moet richten op recreatie en toerisme als 1 van de pijlers van de plaatselijke economie. Vooral door ons unieke, landschappelijke karakter. Onze natuur is het visitekaartje dat we met trots uitdragen.
Daarnaast moet de Gemeente inzetten op diverse zorggerelateerde instellingen. Van herstelbedden tot hospices, van dagbesteding tot langdurige zorg. Omdat onze gemeente daarvoor bij uitstek geschikt is. 

Lokaal sociaal Ooststellingwerf vindt dat kunst en cultuur belangrijk zijn voor het geestelijk welzijn van mensen. Daarom moet de Gemeente daaraan substantieel geldelijk bijdragen en stimuleren.

Duurzaamheid

Lokaal sociaal Ooststellingwerf vindt dat duurzaamheid de toekomst waarborgt door een gezonde omgeving te hebben. Door bijvoorbeeld circulaire (woning-)bouw. Duurzaamheid bevorderen geldt uiteraard ook voor de landbouw en industrie.

Verder willen we op weg naar volledige duurzaamheid, de kosten voor de burgers betaalbaar houden. Dus niet per se voor de duurste oplossingen kiezen. Wel bewustwording bij onze inwoners actief bevorderen, en veel langer de tijd nemen. De ambitie al in 2030 energieneutraal te zijn, is een mooi streven. Een richting maar geen doel op zich. Door temporiseren kan worden geprofiteerd van nieuwe toekomstige technieken.